แผนที่แสดงผล

 ข้อมูลสถานปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ

ประเภทเเผนที่
ปีที่ได้รับการตรวจ
แสดงผลในรูปแบบ
ชนิดของน้ำ

 Dashboard แสดงข้อมูลปริมาณฟลูออไรด์

yimsodsai.com สำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000      Copyright 2018©Department of Health. All rights reserved.By somyostatcar@gmail.com  
Top