กรมการแพทย์ สปสช

ระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข

             ข้อมูลทางทันตสาธารณสุขมีการพัฒนาและปรับปรุงมาเป็นระยะ ตามนโยบายด้านทันตสาธารณสุข, ตามองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาไป เกิดระบบข้อมูลขึ้นหลายชุด ทำให้มีข้อมูลซ้ำซ้อนเป็นภาระของผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลมีความจำกัดในแต่ละระบบไม่สามารถเชื่อมโยงกัน ผู้รายงานไม่ได้รับข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์กลับ รวมทั้งความสับสนของพื้นที่ว่า รายงานแต่ละตัวต้องทำการรวบรวม แจงนับ บันทึก จัดส่งด้วยวิธีและช่วงเวลาใดบ้าง กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการและกำลังคนด้านสุขภาพช่องปาก ในปี ๒๕๕๒ มีการพัฒนาระบบควบคุม กำกับและประเมินผลการจัดบริการสุขภาพช่องปาก เป็นหนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี ๒๕๕๔ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดการบริหารจัดการงบบริการด้านทันตสาธารณสุขเป็นกองทุนทันตกรรม ทำให้มีนโยบายร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศทันตสาธารณสุข ให้มีความสอดคล้องกับระบบทางการแพทย์ และตรงกับความต้องการของส่วนผู้ปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญ คือ

  • ๑.จัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลของส่วนภูมิภาค สำหรับข้อมูลระดับประเทศใช้จัดทำเป็นสารสนเทศ
  • ๒.พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด ต้องไม่เพิ่มภาระการรายงานข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน โดยพัฒนาต่อยอดการใช้ข้อมูลจากระบบที่มีอยู่เดิมให้เป็นประโยชน์สูงสุด
  • ๓.พัฒนาระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข เพื่อการใช้งานของหน่วยบริการสุขภาพ

             เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของในการใช้ข้อมูลในทุกระดับ และเพื่อให้เกิดช่องทางกลางในการสื่อสาร ส่งทอดข้อมูล และติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของกันและกันในแวดวงทันตสาธารณสุข จึงได้มีการพัฒนา เวปไซด์กลางขึ้น ในชื่อ www.yimsodsai.com ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการติดต่อและส่งทอดข้อมูล ทั้งในเรื่องของผลงาน ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดสังคมที่ Share and Learn กันอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการเรียนรู้ในวงการทันตสาธารณสุขตลอดเวลา