• หน้าหลักแบบรายงาน    • แบบรายงานสภาวะโรคฟัน    • แบบรายงานสรุปผล    • แบบรายงานเป้าหมายและตัวชี้วัด
แบบรายงานสรุปผล
คำอธิบายของขอบเขตและการจำแนกข้อมูล
- ข้อมูล "การตรวจฟัน" นับจากวันที่ทำการบันทึก(คีย์หรือกรอก) ข้อมูลการตรวจฯ ลงในโปรแกรม
- ข้อมูล "เคลือบหลุมร่องฟัน" นับจากวันที่ทำการบันทึก(คีย์หรือกรอก) ข้อมูลว่า ทำการเคลือบหลุมฯ ลงในโปรแกรม
- ข้อมูล "Complete Case" นับจากวันที่ทำการบันทึก(คีย์หรือกรอก) ข้อมูลว่า Complete Case และ Complete Date ลงในโปรแกรม
เลือกขอบเขต:
 *
จำแนกตาม:
 *